Mokykla

D A R B O   T V A R K O S   T A I S Y K L Ė S

                     

I. Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, pedagogų, kitų mokyklos darbuotojų, moksleivių, jų tėvų, globėjų ar rūpintojų.

2. Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytų kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą jame nurodytoje mokymo patalpoje ir vairavimo mokymo aikštelėje.

3. Mokymo valanda (toliau vadinama – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

4. Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mokinių ir vairavimo mokyklų santykius, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymą dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Prieš sudarant sutartį mokinys supažindinamas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokymo organizavimo tvarka. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų. Mokymo sutartis sudaroma ir tada, kai mokinys papildomai mokosi tik vairavimo.

5. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje, kad įgytų teorijos žinių ir praktinių vairavimo gebėjimų bei įgūdžių. Šie asmenys, sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla, turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymo pabaigoje – turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (išskyrus B kategoriją) nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Transporto priemonių kategorijas ir vairuotojų minimalų amžių nustato Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Įgytos teorijos žinios ir praktinio vairavimo gebėjimai bei įgūdžiai patikrinami egzaminų metu valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau– VĮ „Regitra“).

6. Mokiniai, kurie turi pirminio mokymo kursų baigimo liudijimus ir siekia pagilinti savo teorijos žinias ir (ar) įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius (toliau – papildomas mokymas), mokymo turinį ir apimtį pasirenka savarankiškai. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju kai siekiama papildomai mokytis tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą mokinys yra baigęs.

7. Teorijos mokymo kurso trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 40 valandų.

8. Praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė vienam mokiniui turi būti ne trumpesnė kaip 30 valandų.

9. Dalis praktinio vairavimo mokymo kurso pirmiausia atliekama vairavimo mokymo aikštelėje, o vėliau mokiniai, įgiję reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, mokomi keliuose (gatvėse).

10. Vairavimo mokykla privalo:

10.1. mokyti teorijos ir praktinio vairavimo tik asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis, įskaitant papildomą mokymą.

10.2. atlikti papildomą teorijos ir (arba) praktinio vairavimo mokymo kursą ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo datos, kai mokinys dėl šio mokymo kreipėsi į vairavimo mokyklą;

10.3. užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, bei kontroliuoti, kad mokinių nemokytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kuriems už Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), pažeidimus skirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, kol nepasibaigs šios administracinės nuobaudos galiojimas;

10.4. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;

10.5. mokiniui pageidaujant išduoti pažymą, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo parašu ir antspaudu, apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą (nurodant mokymo dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus) ir pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą tokią pažymą bei įskaityti išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą; ši pažyma turi būti pridedama prie mokymo sutarties;

10.6. neleisti laikyti galutinės teorijos įskaitos mokiniams, kurie išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą galima laikyti tik turint teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą. Mokinio žinios ir įgūdžiai vertinami nuo 1 iki 10 balų, mažiausias teigiamas įvertinimas – 6. Išskyrus atvejus, kai mokinys pasiruošęs savarankiškai, be to jis baigęs privalomąjį praktinio vairavimo kursą. Mokinio galutiniai vairavimo įgūdžiai yra filmuojami.

11. Vairavimo mokykla, įvertinusi mokinio (būsimo vairuotojo) turimus praktinio vairavimo įgūdžius, turi teisę iki 20 proc. sumažinti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursų valandų skaičių.

12. Mokiniams, ne jaunesniems kaip nustatyto amžiaus (B kategorijos-ne jaunesniems kaip 17 metų), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, vairavimo mokykla išduoda liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą.

13. Liudijimas, patvirtinantis mokymo kursų baigimą, suteikia teisę laikyti egzaminus VĮ „Regitra“  (pagal kiekvieną transporto priemonių kategoriją, kuri nurodyta mokymo kursų baigimo liudijime).

 

II. Mokymo organizavimo tvarka

 

14. Teorijos užsiėmimai vyksta :

I-V  nuo 17 val.

15. Mokiniai, norintys tobulinti teorijos žinias, kiekvieną dieną nuo 8 iki 18val. (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas) gali spręsti kompiuterinius testus.

16. Praktiniams vairavimo užsiėmimams tariamasi su kiekvienu mokiniu individualiai (derinamas laikas kada mokinys gali atvykti į vairavimo pamokas).

17. Teorijos užsiėmimai vyksta ne ilgiau kaip 4 val, o praktinio vairavimo užsiėmimai – ne ilgiau kaip 3 val.

18. Už  mokymo kursus galima atsiskaityti iš karto arba mokėti dalimis. Nesumokėjus visos sumos mokymo kursų baigimo liudijimas nebus išduodamas.

19. Mokymo kursų baigimo liudijimas išduodamas turintiems teigiamus galutinio mokymo dalykų įvertinimo rezultatus ir sulaukusiems nustatyto amžiaus.

 

III. Mokinių elgesio taisyklės

 

20. Draudžiama ateiti į teorijos ar praktinio vairavimo kursus neblaiviems ar apsvaigus nuo narkotinių, toksinių medžiagų.

21. Draudžiama rūkyti įmonės patalpose.

22. Draudžiama laužyti ar kitaip gadinti įmonės inventorių.

23. Užsiėmimų (teorijos ar praktinio vairavimo) metu mokiniai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais.

24. Mokinys, negalėdamas atvykti į praktinio vairavimo kursus, privalo iš anksto (ne vėliau, kaip dieną prieš tai, iki 18val.) pranešti savo vairavimo instruktoriui.

25. Pasibaigus mokymo kursams mokiniai laiko mokyklinį teorijos ir praktikos egzaminą.

26. Mokiniai nevartoja necenzūrinių žodžių, klauso dėstytojo bei vairavimo instruktorių  nurodymų.

 

IV. Taisyklės reglamentuoja

27. Mokykloje teoriją dėsto ir vairuoti moko asmenys atitinkantys reikalavimus keliamus vairavimo mokyklų vairavimo mokytojams ir vairavimo instruktoriams.

28. Darbo vietoje laikomasi visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių  reikalavimų.

29. Jei, dėl svarbių priežasčių nevyksta teorijos ar praktinio vairavimo užsiėmimai, mokiniai informuojami iš anksto.